કાનાની comment પર, midiaની મોંકાણ

કાનાની comment પર, midiaની મોંકાણ

કાનાની comment પર રાધાની twit જોઈ,
midiaએ માંડી છે મોંકાણ,
હવે કાનો નથી રે’તો ગોકુળમાં
એટલું તો તું જાણ…

સોળસોને કાંઈ નથી લાગતું વળગતું
અને બબ્બે માનું ય નથી માનતો,
તોય કાનાને ન પરણાવ્યાની
વાસુદેવની વેદનાને તું જાણ.

સોનાની દ્વારકાનો સૌને છે વાંધો
તો ય એડીટર છાપવામાં નથી માનતો,
તોય તારે જાણવું જ હોય તો
સુદામાના સસરાની ખુશીને જાણ.

–          આ.ઠા.

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in અભરખો.... Bookmark the permalink.

1 Response to કાનાની comment પર, midiaની મોંકાણ

  1. Nandan says:

    vah vah …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s