આથી ઓળખાયો હશે ‘અમદાવાદી’?!

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

આથી ઓળખાયો હશે ‘અમદાવાદી’?!

અમદાવાદ વિશે જગ્દિશભાઈ ઠાકરે સરસ  લખેલું, ‘હાથ મેળવીને આંગળા ગણી લે તે અમદાવાદી…’ આ ઉપરાંત પણ અમદાવાદી લોકો વિશે ઘણી માન્યતાઓ આપણા મગજમાં ઘર કરી ગઈ છે. અમદાવાદીઓ આટલા ચીકણા (!) શા માટે હોય છે? મારા માટે આ શહેરમાં આવ્યો એટલે મને તે જાણવાની ઉત્સુકતા થઈ એથી હું સતત જોતો રહું છું અમદાવાદી માણસને. તેનું કારણ આખરે મળી ગયું…

એક તો અમદાવાદને અને રાજસ્થાનને સારો સંબંધ રહ્યો છે અહીંથી મારવાડ નજીક થાય છે અને મૂળતઃ આ મારવાડની સ્થિતિ; જીવનજરૂરીયાત વસ્તુઓ પણ મેળવવી અઘરી છે, તેથી તે ખૂબ કરકસર સાથે જીવે છે અને તેના ઘણા લોકો પરાપૂર્વથી ધંધા માટે અહીં આવતા રહે છે માટે તે રીતે સામાજિક વલણનું આદાનપ્રદાન થયું, ઉપરાંત ધીરે અમદાવાદે મહાનગરને રસ્તે ચાલ્યું ત્યારે મધ્યમ વર્ગને આર્થિક મુશ્કેલીઓ નડવા લાગી અને ટાંચા પગારમાં પેટે પાટા બાંધવાના હોય ત્યારે પાઈએ પાઈનો હિસાબ રાખવો સહજ છે. માટે, એ જે કરે છે તે તેની કરકસર છે પણ પછી તે પરંપરા બની ગઈ, તેથી  અમદાવાદના લોકોનો સ્વભાવ એક નવા મનોવલણને નામ આપી ગયો અને આપણે આવા સ્વભાવવાળા લોકોને ‘અમદાવાદી’ કહેવા લાગ્યા.

વાંચતા રહો, વિચારતા રહો, A nEw BoY iN tHe ciTy ……. કહેતા રહો… Just chill aaahmeeedabaaaaaad.

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

2 Responses to આથી ઓળખાયો હશે ‘અમદાવાદી’?!

  1. Nandan says:

    Cool observation Dear!!!!!!!!!!!!!1

  2. mansukh thaker says:

    A’bad is tipical city & their peoples Are more tipical than any body elses in the World . Theyfirst proud to A..N..Gujarati &Than Indian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s