ઢેફેઢેફું

jcbઢેફેઢેફું

(My One Paragraph Short Story)

”જેન્તી ઝબકીને જાગે અને ક્યારે સીહું પાડી ઉઠે એનું કાંઈ નક્કી થોડું સ્હે.” જીવી ફૂઈનો જીવ પડીકે બંધાયેલો રહેતો. બાર દીધું છે કાંઈ પેટના જણ્યાને ગળે ટૂંપો દેતા થોડો જીવ હાલે! રામલો જેસીબી વાળો કહેવાવા લાગ્યો હતો. પાંચીઆઈની ભાવનીને મનાવીને પરણી લાવ્યો હતો…કોડભરેલો. એક શેઢાનું ખેતર રાખીને એક ટૂકડો વેંચી માર્યો હતો, તેમાંથી જ તો આ કાળમુખું જેસીબી લઈ આવ્યો ’તો. ’દિ આખો ઘરરરર..કર્યા કરતો જેન્તી અને ઢળતી રાતે જીવીઆઈ ખણણણ…ગણતા ફદીયા. તે ’દિ જીવીઆઈને થોડી ખબર હતી! એ તો એક સાંજે જેસીબીમાં બેઠીને બેય માણહ આવતા હતા..ને…ભાવની આગળ પડીને પાછળ ફરી ગયું કાળજેવું જેસીબીની પૈડું! ”જીવતરનું ઢેફેઢેફું ભાંગી નાયખું આ જેસીબીએ તો -” જીવીઆઈએ ઘરની ઓસરીમાંથી આભને જોઈને બજર થૂંકી નાખી.

– આનંદ ઠાકર

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in One Paragraph Short Story. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s