ઈ.સ. 2088

2088ઈ.સ. 2088

(My One Paragraph Short Story)

અમારી લડાઈ લગભગ સો વર્ષથી ચાલી રહી છે. એ અમારું વિશ્વયુદ્ધ પશુ-પક્ષી વિરૂદ્ધ માણસોનું! કહે છે કે માણસો આડેધડ રોડ કરવા, વાહન, ટાવર, જંગલોનું નિકંદન કાઢવું આ બધાથી આક્રમણ કરતા. ખિસકોલી, ચકલી, મોર, હાથી, સિંહ, વાઘ આ બધા તો પહેલા જ બલિદાન આપી ચૂક્યા હતા. હું બચેલું છું – અડધી કપાયેલી પાંખે  કે લંગડાતા ચોથા પગે! આજે ઈ.સ. 2088નું વર્ષ અડધું ચાલ્યું ગયું છે, શાંતિ છે. કહે છે કે લડાઈમાં બન્ને તરફ એટલી ખૂમારી થઈ છે કે માણસો અમારી સામે જેનાથી લડતા તે ક્રૂડ-ઓઈલ તો પૂરાં થયા છે, તેથી શાંતિથી બેઠા છે અને હવે અમારા બચેલા વડિલો પણ કહે છે કે માણસોએ સુલેહ કરી લેવી જોઈએ; કારણ કે અમારા બન્ને માટે જરૂરી એવું પીવાનું પાણી પણ ખૂટી રહ્યું છે!

– આનંદ ઠાકર

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in One Paragraph Short Story. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s